Algemene Voorwaarden


Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder de voor­waarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aan­sprakelijk­heids­beper­kingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen.

DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.